سلما پوپلزئی

کمیشنر بورد رسیدگی به شکایات

عالیه یلماز

کمیشنر بورد تعیینات

نجیب‌الله امین

کمیشنر بورد تعیینات

سیداحمد راتب مظفری

رییس بورد رسیدگی به شکایات

بریالی هلمند

رییس بورد تعیینات

میوند رهیاب

کمیشنر بورد تعیینات

سید حشمت‌الله هاشمی

کمیشنر بورد تعیینات

گیسو یاری

کمیشنر بورد رسیدگی به شکایات