سلما پوپلزئی

کمیشنر بورد تعیینات

عالیه یلماز

کمیشنر بورد تعیینات

سیداحمد راتب مظفری

کمیشنر بورد تعیینات

بریالی هلمند

کمیشنر بورد رسیدگی به شکایات

میوند رهیاب

کمیشنر بورد رسیدگی به شکایات

سید حشمت‌الله هاشمی

کمیشنر بورد تعیینات

گیسو یاری

کمیشنر بورد رسیدگی به شکایات