گزارش سالانۀ کمیسیون: استخدام بیش‌تر از ۳۰ هزار تن در یک سال

کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی امروز گزارش سالانۀ خود را منتشر کرد. این گزارش فعالیت‌های  کمیسیون را در راستای اصلاح دستگاه خدمات عامه در سال مالی ۱۳۹۷ برجسته می‌سازد.

کمیسیون در طول این سال در مجموع ۳۰ هزار و ۴۹۹ تن را استخدام کرده است. از این میان ۵۴۷ تن برای بست‌های عالی‌رتبه (بست‌های یک و دو)، ۴۲۸۳ تن برای مدیریت سطح متوسط (بست‌های سه و چهار و بست‌های پنج مسلکی)، ۱۴۵۵۱ تن در بست‌های امتحانات جمعی و معلمان و ۱۱ هزار و ۱۱۸ تن در بست‌های حمایتی و خدماتی (بست‌های هفت و هشت) استخدام شده‌اند.

احمدنادر نادری رییس کمیسیون در مراسم رونمایی از گزارش سالانه با اشاره به اصلاحات به میان آمده در فرآیندهای استخدامی گفت که استخدام الکترونیک و استفاده از تکنالوژی، مداخلۀ انسانی را به حداقل رسانیده و بر شفافیت پروسه‌های تعیینات افزوده است. به گفتۀ آقای نادری، کمیسیون در شش ماه آینده مراکز امتحانات کامپیوتری را در هشت زون کشور ایجاد می‌کند.

رییس کمیسیون گفت: «در گذشته پروسه‌های استخدامی تا هژده ماه زمان می‌برد، ولی امروز حداکثر زمان برای تمام پروسه‌های استخدامی ۴۵ روز است.»

گزارش هم‌چنان به فعالیت‌های کمیسیون در زمینۀ رسیدگی به شکایات پرداخته است. کمیسیون به منظور تأمین عدالت اداری، در این سال به ۲۴۸۶ شکایت رسیدگی کرده است و پروسه‌های اجرایی شکایات شهروندان را آسان‌تر ساخته است که خوانندگان می‌توانند جزئیات آن را در گزارش ببینند.

در جهت اصلاح سازمانی، کمیسیون تلاش کرده است تا تشکیل وزارت‌ها و ادارات را با دیدگاه، مأموریت و اهداف ادارات هم‌خوان سازد. بر اساس اصلاحات کمیسیون در طرح‌ تشکیل باید از ساختارهای موازی، تداخل کاری و بی‌کاری‌های مخفی جلوگیری شود و لوایح وظایف ادارات باید با استراتژی و دیدگاه صلح و توسعۀ افغانستان متناسب باشد.

در طول سالی که گذشت در شماری از قوانین، مقرره‌ها، طرزالعمل‌ها و پالیسی‌هایی که از مؤثریت خدمات عامه کاسته بود و ادارۀ افغانستان را از حساب‌دهی به دور نگه داشته بود، اصلاحات لازمی به میان آمده است.

در این سال اولین سیستم معلومات مدیریت منابع انسانی در کشور ایجاد شده است و تا پایان سال روان اطلاعات تمام کارکنان خدمات ملکی ثبت این سیستم خواهند شد. به گفتۀ رییس کمیسیون، «این می‌تواند یک انقلاب قابل ملاحظه در چه‌گونگی مدیریت منابع انسانی باشد.»

در سال مالی ۱۳۹۷، کمیسیون به تعداد ۴۵۴۰ تن را آموزش داده است. شیوۀ آموزش و ظرفیت‌افزایی در انستیتوت خدمات ملکی کمیسیون بهبود یافته است و آموزش‌ها هدف‌مند شده است.

کمیسیون در سالی که گذشت، ۹۸ درصد بودجۀ عادی و توسعوی خود را به مصرف رسانیده است که از لحاظ چه‌گونگی مدیریت بودجه، این یک رقم استثنایی است.

گزارش هم‌چنان فعالیت‌های کلیدی دیگری چون ایجاد مرکز تحقیق و تدوین محتوای امتحانات، فعالیت‌ها در عرصه‌های افزایش حضور زنان در دستگاه خدمات ملکی، استخدام‌های سی‌بی‌آر، ساده‌سازی پروسه‌های مغلق و زمان‌گیر اداری، فعالیت‌ها در راستای پلان عمل مبارزه با فساد اداری، ایجاد انگیزه، نظارت و ارزیابی از تطبیق اصلاحات، فعالیت‌ها در راستای آگاهی عامه، جلسات هیأت رهبری با شهروندان و  اصلاحات در دفترهای ولایتی کمیسیون انجام داده است.

کمیسیون در سال مالی ۱۳۹۷ در عرصه‌های مختلف فعالیت‌هایش با چالش‌هایی نیز روبه‌رو بوده است. برخی از این چالش‌ها حل شده‌اند و برخی از آن‌ها هنوز به همان حالت باقی مانده‌اند.

تعیینات برای هزارها بست معلمان و بست‌های پنج و شش خدمات ملکی

رییس کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی گفت که تطبیق تعیینات برای ۱۱۵۰۰ بست معلمان و ۵۵۰۰ بست پنج و شش خدمات ملکی آغاز شده است.

به گفتۀ آقای نادری تعیینات بست‌های معلمان در بیست ولایت تطبیق شده است و تا پایان هفته در سراسر کشور تطبیق می‌شود. به همین گونه، ۵۵۰۰ بست پنج و شش خدمات ملکی نیز تا پان ماه حمل تعیین بست می‌شوند.

بست‌های یادشده به وسیلۀ نامزدان بی‌نتیجۀ امتحانات جمعی ۱۳۹۶، با درنظرداشت نمرات بلند در کودرشتۀ اختصاصی بست مربوطه، رشتۀ تحصیلی مورد نیاز و جندر پر می‌شود.

ارج نهادن به فداکاری‌های نیروهای مسلح

آقای نادری هم‌چنان گفت که کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی برای آن شمار از نظامیان کشور که به سبب جراحت در هنگام وظیفه، خدمت نظامی را ترک کرده و داوطلب کار در بست خدمات ملکی می‌شوند، در صورت داشتن لیسانس، یک‌ سال تجربۀ کار و پنج نمرۀ امتیازی در رقابت‌ در نظر می‌گیرد.