گزارش شش ماه اول سال مالی: فعالیت‌های برنامه‌ریزی‌شده تحقق یافته است

گزارش شش ماه اول سال مالی ۱۳۹۸ کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی نشان می‌دهد که فعالیت‌های کمیسیون در بخش‌های تعیینات و رسیدگی به شکایات، اصلاح ادارۀ عامه، ارتقای ظرفیت کارکنان و بخش حمایوی و عملیاتی، بر اساس برنامه‌ریزی، تحقق یافته است.

کمیسیون در تمام بخش‌ها نظر به اهداف پلانی، تفاوت‌‌های پلانی نیز دارد. در مواردی اجراات بیش‌تر از آن‌چه برنامه‌ریزی شده، تحقق یافته است و در چند مورد، اجراات به دلایلی عقب مانده است.

در عرصۀ استخدام، کمیسیون ۲۴۵ تن را بر اساس لیاقت و شایستگی و از راه رقابت آزاد برای بست‌های عالی‌رتبۀ اداره‌های دولت استخدام کرده است. از پروسۀ استخدام ۶۴۶۹ بست پایین‌رتبۀ ادارات نظارت شده است. پروسۀ تعیین بست معلمین و مأموران بست‌های پنج و شش تکمیل شده است. به همین گونه در این مدت بست‌های خالی دیگر نیز به اعلان گذاشته شده است و بست‌های عالی‌رتبه طی مراحل شده است. به تعداد ۳۵۵۳ شکایت ــ از مرکز و ولایات ــ در بورد رسیدگی به شکایات به ثبت رسیده است که به ۲۶۲۳ شکایت آن رسیدگی شده است. از ۳۴۰ مصوبۀ تأیید بورد شکایات نظارت صورت گرفته است و به تعداد ۱۸ شکایت که از محکمه راجع شده بود تحت دوران می‌باشد.

 تحلیل، ترتیب، تنظیم و بازنگری ۶۲۷۷ عنوان لایحۀ وظایف ۳۰ وزارت و اداره، ساده‌سازی ۱۸ پروسۀ اجرایی در وزارت‌ها و ادارات مستقل دولت، نظارت از ارزیابی از اجراات ۲۰۳۰۵ کارکن دولت، و ارائه ۳۲۶ مشورت حقوقی به ادارت از اجراات تحقق‌یافتۀ کمیسیون در بخش اصلاح ادارۀ عامه است.

در بخش ارتقای ظرفیت، کمیسیون ۸۹ برنامۀ آموزشی را برای کارکنان دولت در خارج از کشور تنظیم کرده است و از این طریق ۴۸۶ تن به کشورهای بورس‌دهنده مانند جاپان، هند و سنگاپور اعزام شده‌اند. ۲۵ تن از مأموران دولت در ولایات نیز از برنامه‌های آموزشی کمیسیون برای ارتقای ظرفیت مستفید شده‌اند.

کمیسیون ۱۷۷ تن از کارکنان وزارت‌ها و ادارت را شامل معاش سوپر اسکیل و ۴۴ تن از کارکنان را شامل معاشات سیستم جدید رتب ساخته است. ۱۰۸ تن در بخش‌های کمبود کمیسیون استخدام شده است.

 کمیسیون در شش ماه نخست سال مالی ۱۳۹۸، ۴۸ درصد از بودجۀ عادی و ۴۰ درصد از بودجۀ انکشافی‌اش را به مصرف رسانیده است.