گزارش فعالیت‌های سال ۱۳۹۶ کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی منتشر شد

اعلامیه مطبوعاتی


کابل،
۲۶ سرطان ۱۳۹۷ــ کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی امروز گزارش فعالیت‌های سال گذشته‌اش را منتشر کرد. گزارش، دست‌رسی کمیسیون را به اهداف عمدۀ کاری نهاد، به صورت مستند، غرض آگاهی مردم ارائه می‌دارد.

احمدنادر نادری، رییس کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی دربارۀ پخش گزارش فعالیت‌های ۱۳۹۶ گفت: «به عنوان یک نهاد عامه، ما مکلفیت داریم تا نه‌تنها از اقداماتی که در راستای تحقق اهداف وظیفوی کمیسیون انجام داده‌ایم به مردم گزارش بدهیم، بلکه مکلفیت داریم که مردم معلومات کافی دربارۀ نتایج به‌دست‌آمده از فعالیت‌های ما را داشته باشند.»

آقای نادری افزود: «اصلاحات در هیچ کشوری یک امر آسان نیست. اقدامات اصلاحی کمیسیون نیز در سالی که گذشته از مسیر سخت مقابله با اصلاحات گذشته است.»

کمیسیون در سال ۱۳۹۶، افزون بر دست‌آوردهای اصلاحی و عملیاتی در درون این سازمان، دست‌آوردهایی در عرصه‌های اصلاح اداره، نظارت و ارزیابی، اصلاح در کیفیت قوانین و مقررات، آموزش کارکنان خدمات ملکی، برنامۀ ارتقای ظرفیت برای نتایج (سی‌بی‌آر)، تعیینات در خدمات ملکی، رسیدگی به شکایات و آگاهی عامه داشته است.

در جریان سال گذشته، همکاری نزدیک میان کمیسیون و وزارت‌ها و نهادهای مستقل دولت ایجاد شده و در نتیجۀ این همکاری، اصلاحات بنیادین سازمانی، مؤثرسازی فعالیت‌ها و ارایۀ خدمات در شماری از ادارات به میان آمده است.

در این سال، با تشریک مساعی و هم‌آهنگی با نهادهای دولت به خاطر به وجود آوردن اصلاحات، هدفمند ساختن اجراات و ساختارها با اهداف استراتیژی صلح و انکشاف افغانستان، فعالیت‌های قابل ملاحظه‌یی انجام شده است.

جزئیات مکمل این فعالیت‌ها را می‌توانید در گزارش بخوانید.