گزارش هفته‌وار بورد رسیدگی به شکایات: به ۸۲ شکایت رسیدگی شد

بورد رسیدگی به شکایات در هفته‌یی که گذشت به ۸۲ شکایت رسیدگی کرده است. ۷۳ شکایت رد، هفت شکایت تأیید و یک شکایت حفظ شده است. به همین گونه، بر اساس مصوبۀ بورد، از اثر یک شکایت، یک بست به اعلان مجدد سپرده شده است.

هم چنان، ۹۵ شکایت دیگر از وزارت‌ها و ادارات مستقل ــ مرکز و ولایات ــ به منظور تحلیل و بررسی در بورد رسیدگی به شکایات ثبت شده است: راه نیافتن به فهرست کوتاه (شارت‌لیست) ۷۵ شکایت، قناعت نداشتن به نتیجه امتحان ۱۲ شکایت، اعلان بست دو شکایت، عدم ابلاغ نتیجۀ امتحان یک شکایت، انفکاک یک شکایت و تبدیلی غیرقانونی چهار شکایت.

شکایت‌ها در سه مرحله مورد بررسی قرار می‌گیرند. در مرحلۀ اول، شکایت توسط کارشناس مسلکی بر مبنای قانون و طرزالعمل‌های مربوط، مورد بررسی دقیق و همه‌جانبه قرار می‌گیرد. بعد از آن، از سوی کمیتۀ کارشناسان در همکاری و هم‌آهنگی با منابع معتبر، اکادمیک و اهل خبره مورد بررسی دوباره قرار می‌گیرد و غرض تصمیم نهایی و صدور مصوبه به جلسۀ کمیشنران محول می‌گردد. در نتیجه، جلسۀ کمیشنران بورد در مورد تصمیم می‌گیرد و مصوبه صادر می‌کند. مصوبه همان فیصلۀ بورد است که بعد از تصمیم‌گیری صادر می‌شود. نتیجۀ رسیدگی به شکایات، پس از تحلیل و بررسی بورد، به شاکیان ابلاغ می‌شود.