گزارش هفته‌وار بورد رسیدگی به شکایات: به ۱۰۱ شکایت رسیدگی شد

بورد رسیدگی به شکایات در هفتۀ گذشته به ۱۰۱ شکایت کارکنان خدمات ملکی ـ از مرکز و ولایات ـ رسیدگی کرده است. از جملۀ این شکایات، ۸۵ شکایت رد، ۱۱ شکایت تأیید و ۵ شکایت حفظ شده است.

در جریان همین هفته، ۸۳ شکایت دیگر نیز از وزارت‌خانه‌ها و ادارات مستقل به بورد رسیدگی به شکایات ثبت شده است. بیش‌تر شکایات دربارۀ شارت‌لیست‌ نشدن داوطلبان بست‌ها است که به ۴۴ مورد می‌رسد. هم‌چنان ۲۴ مورد شکایت از عدم قناعت به نتیجۀ امتحان، یک مورد شکایت از دریافت نکردن ابلاغ نتیجۀ امتحان، یک مورد شکایت از اعلان بست، یک مورد شکایت دربارۀ حذف شدن از پروسۀ استخدام، ۴ مورد شکایت از ارتقای بست و عدم تعیین در ردیف‌اش، ۲ مورد شکایت از انفکاک، ۲ مورد شکایت از تبدیلی غیرقانونی، ۳ مورد شکایت از عدم موافقۀ رخصتی، یک مورد شکایت از اجازه ندادن به ادامۀ وظیفه و یک مورد شکایت تنقیض، از سوی شاکیان به ثبت رسیده است.

بورد رسیدگی به شکایات کمیسیون، به منظور تأمین عدالت اداری به همۀ شکایات ثبت‌شده رسیدگی می‌کند.