گزارش هفته‌وار بورد رسیدگی به شکایات: به ۹۸ شکایت رسیدگی شد

بورد رسیدگی به شکایات کمیسیون در هفته‌یی که گذشت به ۹۸ شکایت ـ از مرکز و ولایات ـ رسیدگی کرده است. ۹۲ مورد از این شکایات که بعد از بررسی قانونی موجه نبودند رد شدند، پنج شکایت تأیید و یک شکایت حفظ شده است.

هم‌چنان، در هفته‌یی که گذشت ۱۱۴ شکایت از وزارت‌ها و ادارات مستقل در بورد رسیدگی به شکایات ثبت شده است. ۵۹ شکایت از عدم شارت‌لیست، ۳۳ شکایت از عدم قناعت به نتیجۀ امتحان، ۱۱ شکایت از تبدیلی غیرقانونی، سه شکایت از انفکاک، دو شکایت از عدم اخذ امتحان، دو شکایت از عدم تقرر، یک شکایت از توصیۀ غیر قانونی، یک شکایت از اعلان بست، یک شکایت از عدم قناعت به ارزیابی سالانه و یک شکایت از عدم ارتقا در ردیف یک می‌باشد.

شکایت‌ها در سه مرحله مورد بررسی قرار می‌گیرند. در مرحلۀ اول، شکایت توسط کارشناس مسلکی بر مبنای قانون و طرزالعمل‌های مربوط، مورد بررسی دقیق و همه‌جانبه قرار می‌گیرد. بعد از آن، از سوی کمیتۀ کارشناسان در همکاری و هم‌آهنگی با منابع معتبر، اکادمیک و اهل خبره مورد بررسی دوباره قرار می‌گیرد و غرض تصمیم نهایی و صدور مصوبه به جلسۀ کمیشنران محول می‌گردد. در نتیجه، جلسۀ کمیشنران بورد در مورد تصمیم می‌گیرد و مصوبه صادر می‌کند. مصوبه همان فیصلۀ بورد است که بعد از تصمیم‌گیری صادر می‌شود. نتیجۀ رسیدگی به شکایات، پس از تحلیل و بررسی بورد، به شاکیان ابلاغ می‌شود.