۱۰۱ بست اداره عالی بررسی به رقابت آزاد گذاشته شد

اداره عالی بررسی ۱۰۱ بست سوم و چهارم مرکزی خویش را از طریق ویبسایت این اداره به اعلان گذاشته شد، متقاضیان میتوانند بصورت آنلاین درخواستی ارسال کنند.

لینک بست ها:https://bit.ly/31teHzT

فورم درخواستی:https://sao.gov.af/sites/default/files/2019-07/form.pdf