۱۱ بست اداره عالی بررسی به رقابت آزاد گذاشته شد

اداره عالی بررسی ۱۱ بست سوم و چهارم  مرکزی و خویش را از طریق ویبسایت خویش به اعلان گذاشت متقاضیان میتوانند بصورت آنلاین درخواستی ارسال کنند.

 

لینک بست ها:http://sao.gov.af/fa/jobs

لینک فورم درخواستی:http://sao.gov.af/Content/files/form.pdf