۱۱ بست وزارت معارف به رقابت آزاد گذاشته شد

وزارت معارف ۱۱ بست  چهارم مرکزی خویش را از طریق ویبسایت خویش به اعلان گذاشت متقاضیان میتوانند بصورت آنلاین درخواستی ارسال کنند.

 

لینک بست ها:https://moe.gov.af/dr/all-vacancies

لینک فورم درخواستی:https://moe.gov.af/sites/default/files/2019-04/fwrm_drkhwasty_4.pdf