۱۱ بست وزارت معارف به رقابت گذاشته شد

وزارت معارف ۱۱ بست سوم و چهارم مرکزی خویش را از طریق ویبسایت خویش به اعلان گذاشت متقاضیان میتوانند بصورت آنلاین درخواستی ارسال کنند.

 

لینک بست ها:https://moe.gov.af/dr/vacancies

لینک فورم درخواستی:https://moe.gov.af/sites/default/files/2019-03/fwrm_drkhwasty_14.pdf