۱۲ بست کمیسیون مستقل انتخابات به رقابت آزاد گذاشته شد

کمیسیون مستقل انتخابات ۱۲ بست سوم و چهارم مرکزی خویش را از طریق ویبسایت خویش به اعلان گذاشت متقاضیان میتوانند بصورت آنلاین درخواستی ارسال کنند.

 

لینک بست ها:http://www.iec.org.af/vacancies

لینک فورم درخواستی:http://hq.iec.org.af/recruitment_permanent/