۱۴ بست وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی به رقابت آزاد گذاشته شد

وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی  ۱۴ بست سوم ،چهارم و پنجم مرکزی خویش را از طریق ویبسایت خویش به اعلان گذاشت متقاضیان میتوانند بصورت آنلاین درخواستی ارسال کنند.

 

لینک بست ها:https://bit.ly/2N0jaUL

لینک فورم درخواستی:https://bit.ly/2I5nxid