۱۴ بست ادارۀ ملی حفاظت محیط زیست به رقابت آزاد گذاشته شد

ادارۀ ملی حفاظت محیط زیست ۱۴ بست  چهارم ولایتی خویش را از طریق ویبسایت خویش به اعلان گذاشت متقاضیان میتوانند بصورت آنلاین درخواستی ارسال کنند.

 

لینک بست ها:http://www.nepa.gov.af/?page_id=3894&lang=dr

فورم درخواستی:https://bit.ly/31hlMEl