۱۵ بست وزارت عدلیه به رقابت آزاد گذاشته شد

وزارت ترانسپورت ۱۴بست چهارم مرکزی و ولایتی خویش را از طریق ویبسایت خویش به اعلان گذاشت متقاضیان میتوانند بصورت آنلاین درخواستی ارسال کنند.

لینک بست ها:https://moj.gov.af/vacancies

لینک فورم درخواستی:

فورم درخواستی را به شکل حضوری از آمریت اسنخدام وزارت عدلیه تسلیم شوید.