۱ بست ادارۀ تعلیمات تخنیکی و مسلکی به رقابت آزاد گذاشته شد

ادارۀ تعلیمات تخنیکی و مسلکی ۱ بست  سوم مرکزی خویش را از طریق ویبسایت خویش به اعلان گذاشت متقاضیان میتوانند بصورت آنلاین درخواستی ارسال کنند.

 

لینک بست ها:http://tinyurl.com/y5ndgvop

فورم درخواستی:https://bit.ly/2WWVfZV