۱ بست خالی وزارت احیا و انکشاف دهات به رقابت آزاد گذاشته می‌شود

وزارت احیا و انکشاف دهات ۱بست سوم مرکزی خویش را از طریق ویبسایت خویش به اعلان گذاشت متقاضیان میتوانند بصورت آنلاین درخواستی ارسال کنند.

 

لینک بست ها:لینک بست

لینک فورم درخواستی:لینک فورم