۱ بست خالی وزارت دولت در امور پارلمانی به رقابت گذاشته شد

وزارت دولت در امور پارلمانی۱بست خالی رتبه سوم مرکزی و  خویش را در ویبسایت  این اداره به رقابت آزاد سپرده است. علاقه‌مندان می‌توانند سر از امروز به گونۀ آنلاین درخواست بفرستند.

 

لینک بست :https://bit.ly/2F99eHo

لینک فورم درخواستی:غورم درخواستی ندارد چون بصورت آنلاین درخواست میشود