۱ بست وزارت صنعت و تجارت به رقابت گذاشته شد

وزارت صنعت و تجارت ۱ بست خالی رتبه سوم  خویش رادر ویبسایت این  اداره به رقابت آزاد سپرده است. این بستها مرکزی هستند. علاقه‌مندان می‌توانند سر از امروز به شکل حضوری درخواست نمایند.

لینک بست ها:بست ها 
فورم درخواستی:فورم درخواستی