۱ بست کمیسیون مستقل نظارت برتطبیق قانون اساسی به رقابت آزاد گذاشته شد

کمیسیون مستقل نظارت برتطبیق قانون اساسی ۱ بست چهارم مرکزی خویش را از طریق ویبسایت خویش به اعلان گذاشت متقاضیان میتوانند بصورت آنلاین درخواستی ارسال کنند.

 

لینک بست ها:http://icoic.gov.af/fa/jobs/241756

فورم درخواستی: https://bit.ly/2sck5Z3