۲۰ بست خالی اداره ملی ستندرد به رقابت گذاشته شد

اداره ملی استندرد ۲۰ بست سوم و چهارم مرکزی و ولایتی خویش را از طریق ویبسایت خویش به اعلان گذاشت متقاضیان میتوانند بصورت آنلاین درخواستی ارسال کنند.

لینک بست ها:https://bit.ly/2k5VRi6

لینک فورم درخواستی: https://ansa.gov.af/sites/default/files/2019-04/form.pdf