۲۳ بست ولسی جرگه به رقابت آزاد گذاشته شد

ولسی جرگه ۲۳ بست سوم و چهارم مرکزی  خویش را از طریق ویبسایت خویش به اعلان گذاشت متقاضیان میتوانند بصورت آنلاین درخواستی ارسال کنند.

ینک بست ها:http://wolesi.website/pvp/showdoc.aspx?Id=9361

لینک فورم درخواستی:فورم درخواستی را میتوانید بصورت حضوری از ریاست منابع بشری / الحاقیه – روبروی شفاخانه کیور دریافت کنید.