۲۵ بست وزارت احیا وانکشاف دهات به رقابت آزاد گذاشته شد

وزارت احیا وانکشاف دهات ۲۵ بست سوم و چهارم  ولایتی خویش را از طریق ویبسایت خویش به اعلان گذاشت متقاضیان میتوانند بصورت آنلاین درخواستی ارسال کنند.

 

لینک بست ها:https://mrrd.gov.af/dr/all-vacancies

لینک فورم درخواستی:https://drive.google.com/open?id=1W-BNFoyeeDO7Dw7-LtNqMFWutEeqr5Jk