۲ بست وزارت امور سرحدات وقبایل به رقابت آزاد گذاشته شد

وزارت امور سرحدات وقبایل ۲ بست  پنجم مرکزی خویش را از طریق ویبسایت خویش به اعلان گذاشت متقاضیان میتوانند بصورت آنلاین درخواستی ارسال کنند.

 

لینک بست ها:http://mobta.gov.af/fa/jobs

فورم درخواستی:

http://mobta.gov.af/Content/files/mobta%20%D9%81%D9%88%D8%B1%D9%85%20%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C(1).docx