۲ بست وزارت دولت در امور پارلمانی به رقابت آزاد گذاشته شد

وزارت دولت در امور پارلمانی ۲بست سوم و هفتم مرکزی خویش را از طریق ویبسایت خویش به اعلان گذاشت متقاضیان میتوانند بصورت آنلاین درخواستی ارسال کنند.

 

لینک بست ها:https://smpa.gov.af/dr/vacancies

فورم درخواستی: https://bit.ly/2u8OyHS