۲ بست کمیسیون دسترسی به اطلاعات به رقابت آزاد گذاشته شد

کمیسیون دسترسی به اطلاعات ۲ بست سوم و چهارم مرکزی خویش را از طریق ویبسایت دیدبان شفافیت افغانستان به اعلان گذاشت متقاضیان میتوانند بصورت آنلاین درخواستی ارسال کنند.

 

لینک بست ها:https://integritywatch.org/dr/jobs/

فورم درخواستی:https://bit.ly/30Ezz6R