۲ بست کمیسیون دسترسی به اطلاعات به رقابت آزاد گذاشته شد

کمیسیون دسترسی به اطلاعات ۲ بست سوم و چهارممرکزی و ولایتی خویش را از طریق ویبسایت دیدبان شفافیت افغانستان به اعلان گذاشته متقاضیان میتوانند بصورت آنلاین درخواستی ارسال کنند.

 

لینک بست ها:https://integritywatch.org/jobs/

لینک فورم درخواستی:دریافت فورم