۳۰ بست اداره خط آهن افغانستان به رقابت آزاد گذاشته شد

اداره خط آهن افغانستان ۳۰ بست سوم و چهارم مرکزی خویش را از طریق ویبسایت خویش به اعلان گذاشت متقاضیان میتوانند بصورت آنلاین درخواستی ارسال کنند.

 

لینک بست ها:http://ara.gov.af/fa/jobs

فورم درخواستی: https://bit.ly/2LPqiV8