۳۱بست خالی ولایتی وزارت اقتصاد به رقابت گذاشته شد

وزارت اقتصاد ۳۱ بست خالی ولایتی خویش را از طریق سیستم استخدام الکترونیک که از سوی کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی راه‌اندازی شده است، به رقابت آزاد سپرده است. این بستها ولایتی هستند.  علاقه‌مندان می‌توانند سر از امروز  به گونۀ آنلاین درخواست بفرستند.

لینک بست ها:  http://moec.gov.af/fa/jobs/81276

لینک درخواستی: https://bit.ly/2lOg21l

شماره تماس وزارت اقتصاد: ۰۲۰۲۱۰۳۲۹۶