۳۳ بست خالی لوی څارنوالی به رقابت گذاشته شد

لوی څارنوالی ۳۳ بست خالی خویش را از طریق سیستم استخدام الکترونیک که از سوی کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی راه‌اندازی شده است، به رقابت آزاد سپرده است. این بست‌ها ولایتی هستند. علاقه‌مندان می‌توانند سر از امروز به گونۀ آن‌لاین درخواست بفرستند.

 

لینک بست‌ها:  http://ago.gov.af/fa/jobs/447910

لینک درخواستی: https://bit.ly/2Jqabsq

شماره تماس لوی څارنوالی: ۰۲۰۲۵۲۱۷۱۰