۳۴ داوطلب برای ۱۱ بست عالی‌رتبه رقابت کردند

  ۳۴ داوطلب برای احراز ۱۱ بست عالی‌رتبۀ چهار ادارۀ حکومت در امتحانات نوشتاری (کامپیوتری) و تقریری رقابت کردند.

امتحانات بست‌های زیر را در بر می‌گرفت:

  • ریاست عمومی مالداری و صحت حیوانی، ریاست احصائیۀ زراعتی و تنظیم معلومات و ریاست اداری وزارت زراعت، آبیاری و مالداری؛
  • ریاست مالی و اداری ولایت پکتیا ادارۀ مستقل ارگان‌های محلی؛
  • ریاست تربیت بدنی ولایت بلخ؛
  • ریاست ملی احصائیه و معلومات ولایت کندهار؛
  • معاونیت مالی و اداری پوهنتون‌های البیرونی، بدخشان، بادغیس، غور و کندز.

امتحانات با حضور کمیشنران کمیسیون و نمایندگان باصلاحیت اداره‌های مربوط در مرکز امتحانات فاطمه قادریان و تیم دختران روبات‌ساز برگزار شد.