۳۵ داوطلب برای ۷ بست عالی‌رتبه رقابت کردند

۳۵ داوطلب برای احراز ۷ بست عالی‌رتبۀ هفت ادارۀ حکومت در امتحانات نوشتاری (کامپیوتری) و تقریری رقابت کردند.

امتحانات بست‌های زیر را در بر می‌گرفت:

  • ریاست مالی و اداری ولایت پکتیا ادارۀ مستقل ارگان‌های محل؛
  • مستوفیت ولایت پنجشیر وزارت مالیه؛
  • ریاست تفتیش ادارۀ عالی بررسی در ولایت کندهار؛
  • ریاست روابط عامه وزارت دولت در امور پارلمانی؛
  • ریاست تربیۀ معلم ولایت بلخ وزارت معارف؛
  • ریاست معادن و پترولیم در ولایت بلخ؛
  • مشاور حقوقی وزارت سرحدات، اقوام و قبایل.

امتحانات با حضور کمیشنران کمیسیون و نمایندگان باصلاحیت اداره‌های مربوط در مرکز امتحانات فاطمه قادریان و تیم دختران روبات‌ساز برگزار شد.