۳ بست اداره هوانوردی ملکی به رقابت آزاد گذاشته شد

اداره هوانوردی ملکی ۳ بست سوم و چهارم مرکزی خویش را از طریق ویبسایت این اداره به اعلان گذاشته شد، متقاضیان میتوانند بصورت آنلاین درخواستی ارسال کنند.

لینک بست ها:http://acaa.gov.af/jobs/

فورم درخواستی:http://acaa.gov.af/wp-content/uploads/2019/05/from.pdf