۳ بست وزارت انرژی و آب به رقابت آزاد گذاشته شد

وزارت انرژی و آب ۳ بست سوم، چهارم و هفتم مرکزی خویش را از طریق ویبسایت خویش به اعلان گذاشت متقاضیان میتوانند بصورت آنلاین درخواستی ارسال کنند.

 

لینک بست ها:https://bit.ly/2WS6C9b

فورم درخواستی:https://mew.gov.af/sites/default/files/2019-06/fwrm_jdyd_drkhwasty_bst_hay_wzart_anrzhy_w_ab.docx