۴۴ بست وزارت احیا و انکشاف دهات به رقابت آزاد گذاشته شد

وزارت احیا و انکشاف دهات ۴۴ بست سوم، چهارم، هفتم وهشتم مرکزی خویش را از طریق ویبسایت خویش به اعلان گذاشت متقاضیان میتوانند بصورت آنلاین درخواستی ارسال کنند.

 

لینک بست ها:https://bit.ly/2VIeZQS

لینک فورم درخواستی:https://drive.google.com/open?id=1blYHxqbTdjMgNLXVaJ-hvyX-2f9gWx8s