۴۶ بست خالی وزارت انرژی و آب به رقابت گذاشته شد

وزارت انرژی و آب ۴۶ بست خالی رتبه سوم و چهارم مرکزی و ولایتی  خویش را در ویبسایت  این اداره به رقابت آزاد سپرده است. علاقه‌مندان می‌توانند سر از امروز به گونۀ آنلاین درخواست بفرستند.

 

لینک بست :http://mew.gov.af/fa/jobs/74796

لینک فورم درخواستی:https://bit.ly/2LVyYr5