۴ بست اداره عالی بررسی به رقابت آزاد گذاشته شد

اداره عالی بررسی ۴بست سوم و چهارم مرکزی خویش را از طریق ویبسایت خویش به اعلان گذاشت متقاضیان میتوانند بصورت آنلاین درخواستی ارسال کنند.

لینک بست ها:https://sao.gov.af/dr/all-vacancies

لینک فورم درخواستی:فورم درخواستی