۴ بست اداره ملی استندرد به رقابت آزاد گذاشته شد

اداره ملی استندرد ۴ بست سوم، چهارم و پنجم مرکزی خویش را از طریق ویبسایت خویش به اعلان گذاشت متقاضیان میتوانند بصورت آنلاین درخواستی ارسال کنند.

 

لینک بست ها:

https://ansa.gov.af/dr/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-0

لینک فورم درخواستی: https://ansa.gov.af/sites/default/files/2019-04/form.pdf