۴ بست وزارت امور سرحدات و قبایل به رقابت آزاد گذاشته شد

وزارت امور سرحدات و قبایل ۴ بست چهارم مرکزی  خویش را از طریق ویبسایت خویش به اعلان گذاشت متقاضیان میتوانند بصورت آنلاین درخواستی ارسال کنند.

ینک بست ها:https://mobta.gov.af/dr/vacancies

لینک فورم درخواستی:http://mobta.gov.af/sites/default/files/2019-09/fwrm_jdyd_drkhwasty_bst_hay_wzart_amwr_srhdat_wqbayl__1.docx