۵۲ هزار کارکن خدمات ملکی آموزش‌های ارتقای ظرفیت را فرامی‌گیرند

اعلامیۀ مشترک وزارت اقتصاد و کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی

بر بنیاد برنامه‌ریزی ۴۴ وزارت و ادارۀ دولت، در سال مالی ۱۴۰۰، یک‌هزار و ۷۱۲ برنامۀ ارتقای ظرفیت برای کارکنان این نهادها، راه‌اندازی می‌شود.

از مزایای این برنامه‌های آموزشی، ۵۱ هزار و ۸۰۰ کارکن دولت که ۱۷۰۹۳ تن آنان را زنان می‌سازند، بهره‌مند می‌شوند.

این برنامه‌های آموزشی، بخش‌هایی چون حکومتداری، امور اقتصادی و زراعت، صنعت و تجارت، انرژی، معادن، ترانسپورت، مخابرات، تهیۀ مسکن و سازگاری اجتماعی، معارف و فرهنگ را در بر می‌گیرد.

یک‌هزار و ۱۲۵ برنامۀ آموزشی از سوی ادارات دولتی و ۵۸۷ برنامه از سوی نهادهای همکار تطبیق می‌شوند.

هزینۀ ۱۰۳۱ برنامه از بودجۀ داخلی ادارات دولتی و هزینۀ ۶۸۱ برنامه از سوی نهادهای همکار تمویل می‌شود.

این برنامه‌ها شامل ۷۱۹ برنامۀ مسلکی، ۸۱۲ برنامۀ مدیریتی، ۱۰۷ برنامۀ تحصیلات عالی، ۴۲ برنامۀ کامپیوتر و ۳۲ برنامۀ آموزش زبان خارجی است.

در سال مالی ۱۴۰۰، ارجحیت بیش‌تر برای ارتقای ظرفیت کارکنان ادارات دولتی در ولایات داده شده است.

از میان این برنامه‌ها، یک‌هزار و ۴۶۳ برنامه در داخل کشور و ۲۴۹ برنامه در بیرون کشور راه‌اندازی می‌شود.