۵ بست اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی به رقابت آزاد گذاشته شد

اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی ۵ بست سوم و چهارم مرکزی خویش را از طریق ویبسایت دیدبان شفافیت افغانستان به اعلان گذاشت متقاضیان میتوانند بصورت آنلاین درخواستی ارسال کنند.

 

لینک بست ها:https://bit.ly/2Gi87Ee

فورم درخواستی:https://bit.ly/2Tq7Gzw