۵ بست وزارت امور سرحدات وقبایل به رقابت آزاد گذاشته شد

وزارت امور سرحدات وقبایل ۵ بست چهارم وپنجم مرکزی خویش را از طریق ویبسایت خویش به اعلان گذاشت متقاضیان میتوانند بصورت آنلاین درخواستی ارسال کنند.

 

لینک بست ها:https://mobta.gov.af/dr/all-vacancies

فورم درخواستی:لینک فورم