۷۵ بست وزارت دولت در امور شهدا و معلولین به رقابت آزاد گذاشته شد

وزارت دولت در امور شهدا و معلولین ۷۵ بست سوم، چهارم، پنجم، ششم، هفتم وهشتم مرکزی و ولایتی خویش را از طریق ویبسایت خویش به اعلان گذاشت متقاضیان میتوانند بصورت آنلاین درخواستی ارسال کنند.

 

لینک بست ها:https://mmd.gov.af/dr/all-vacancies

فورم درخواستی:https://mmd.gov.af/dr/%D9%81%D9%88%D8%B1%D9%85-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C

نوت: فورم درخواستی را خانه پری کرده و به ریاست منابع بشری وزارت دولت در امور شهدا و معلولین تسلیم نمایید.