۶ بست ریاست عمومی مستقل انسجام امور کوچی ها به رقابت آزاد گذاشته شد

 ریاست عمومی مستقل انسجام امور کوچی۶  بست سوم، چهارم و هفتم مرکزی خویش را از طریق ویبسایت خویش به اعلان گذاشت متقاضیان میتوانند بصورت آنلاین درخواستی ارسال کنند.

 

لینک بست ها: بست ها