۶ بست وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی به رقابت آزاد گذاشته شد

وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی ۶ بست سوم و چهارم مرکزی خویش را از طریق ویبسایت خویش به اعلان گذاشت متقاضیان میتوانند بصورت آنلاین درخواستی ارسال کنند.

 

لینک بست ها:https://bit.ly/2GkxTaa

لینک فورم درخواستی: فورم درخواستی معیاری را طبق رهنمود هذا از دفتر مدیریت عمومی استخدام ریاست منابع بشری وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی به صورت حضوری دریافت نمایید.