۷ بست اداری ملی احصائیه و معلومات به رقابت آزاد گذاشته شد

اداری ملی احصائیه و معلومات ۷ بست چهارم مرکزی خویش را از طریق ویبسایت خویش به اعلان گذاشت متقاضیان میتوانند بصورت آنلاین درخواستی ارسال کنند.

 

لینک بست ها:http://cso.gov.af/fa/page/jobs

لینک فورم درخواستی:http://erecruitment.nsia.gov.af/                   (آنلاین درخواستی ارسال کنید، فورم درخواستی وجود ندارد.)