۷ بست تصدی مواد نفتی و گاز مایع افغانستان به رقابت آزاد گذاشته شد

تصدی مواد نفتی و گاز مایع افغانستان ۷ بست سوم و چهارم مرکزی خویش را از طریق ویبسایت خویش به اعلان گذاشت متقاضیان میتوانند بصورت آنلاین درخواستی ارسال کنند.

 

لینک بست ها:http://www.flge.gov.af/?p=800

فورم درخواستی:https://bit.ly/2Jo8aQG