۱۲۵ تن برای ۳۵ بست حوزه‌های دریایی رقابت می‌کنند

برنامۀ ارتقای ظرفیت برای نتایج کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی به همکاری وزارت انرژی و آب، برای ۳۵ بست حوزه‌های دریایی وزارت انرژی و آب امتحان استخدامی گرفت.

بست‌های ریاست‌های حوزه‌های فرعی دریایی، به تاریخ نهم اسد سال روان به رقابت آزاد گذاشته شد و پس از طی مراحل، از میان نزدیک به یک هزار متقاضی، ۱۲۵ تن از آنان به فهرست کوتاه امتحان راه یافتند.

محمد داوود قاضی‌زاده، معین آب وزارت انرژی و آب، در مراسم برگزاری امتحان، اصلاحات را یکی از موارد اساسی در حکومت‌داری خوب دانسته گفت: «وزارت انرژی و آب، به منظور اجرایی شدن اهداف و مسؤولیت‌ها، گام‌های مؤثر و شفافی را در زمینۀ مدیریت آب برداشته است.»

در همین حال، حکیم هاشمی سرپرست برنامۀ ارتقای ظرفیت برای نتایج گفت: «دولت افغانستان تلاش دارد تا در زمینۀ سکتور آب، اصلاحات بیاورد تا عرضۀ خدمات بهتر شود و عواید این بخش، بیش‌تر گردد.»

گفتنی است که مدیریت آب از برنامه‌های اساسی در حکومت وحدت ملی به شمار می‌آید و رهبری حکومت، همواره بر آن تأکید کرده است.