۹ بست خالی ریاست دفتر وزیر دولت در امور رسیده گی به حوادث به رقابت گذاشته شد

دفتر وزیر دولت در امور رسیده گی به حوادث ۹ بست ریاست دفتر خویش را از طریق سیستم استخدام الکترونیک که از سوی کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی راه‌اندازی شده است، به رقابت آزاد سپرده است. این بستها مرکزی هستند. علاقه‌مندان می‌توانند سر از امروز به گونۀ آنلاین درخواست بفرستند.

لینک بست‌ها: http://andma.gov.af/vacancies

لینک درخواستی: https://bit.ly/2tSsocr