۹ بست خالی وزارت انرژی و آب به رقابت گذاشته شد

وزارت انرژی و آب ۹ بست خالی رتبه سوم و چهارم مرکزی  خویش را در ویبسایت  این اداره به رقابت آزاد سپرده است. علاقه‌مندان می‌توانند سر از امروز به گونۀ آنلاین درخواست بفرستند.

 

لینک بست :لینک بست‌ها

لینک فورم درخواستی:لینک فورم درخواستی